RegioAtlas
 

Omgevingsdiensten (Regionale uitvoeringsdiensten)

De commissie Mans heeft geconcludeerd dat de schaal waarop handhaving van het omgevingsrecht moet plaatsvinden voor veel gemeenten te klein is. Daarom brengen gemeenten, provincies, de waterschappen een aantal uitvoerende taken op het gebied van Bouwen, Ruimte en Milieu onder in Regionale Uitvoeringdiensten (RUD's).

Hiermee wordt kennis, kunde en capaciteit gebundeld. De gemeenschappelijke opvatting van het Rijk, het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen is dat op deze manier de kwaliteit en professionaliteit van het toezicht, de handhaving, de vergunningverlening en de samenwerking binnen het omgevingsrecht op een hoger peil kan worden gebracht.

Ter ondersteuning van dit proces is door VNG, IPO, UvW en het Rijk het Programma Uitvoering Met Ambitie (PUmA) gestart. Binnen PUmA worden landelijke kaders ontwikkeld en voorwaarden geschapen voor een goede afstemming en adequate informatie-uitwisseling in de keten.

Bron: Uitvoering met Ambitie

De 29 Omgevingsdiensten (Regionale uitvoeringsdiensten)

Omgevingsdienst De Vallei

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Omgevingsdienst Veluwe IJssel