RegioAtlas
 

Woningmarktregio's (Woningwet)

De negentien woningmarktregio's (Woningwet) vormen de kernwerkgebieden van woningcorporaties. Elke corporatie heeft één woningmarktregio als kernwerkgebied. De corporatie mag actief zijn in alle gemeenten binnen dat gebied, ook al zij dat nu nog niet is. In gemeenten buiten de woningmarktregio's geldt een uitbreidingsverbod: daar mag de corporatie geen woningen meer nieuw bouwen of aankopen. De focus op één gebied versterkt de binding van corporaties met het gebied en bevordert het overleg met gemeenten en huurdersorganisaties. De woningmarktregio's zijn tot stand gekomen aan de hand van door gemeenten gezamenlijk ingediende voorstellen.

In de Woningwet 2015 en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting worden voorwaarden gesteld aan een regio. Een regio moet:

  • bestaan uit meerdere gemeenten (ten minste twee);
  • liggen in een geografisch aaneengesloten gebied;
  • ten minste 100.000 huishoudens omvatten;
  • samenhang kennen vanuit het oogpunt van de woningmarkt.

Het verbod op aankoop en nieuwbouw is niet van toepassing voor nieuwbouw op de plek van voorheen daartoe gesloopte woningen van de corporatie. Corporaties mogen hun eigen reeds bestaande bezit dus herstructureren. Daarnaast is het verbod niet van toepassing op categorale instellingen, die zich overwegend richten op studentenhuisvesting of wonen met zorg. Zij kunnen actief blijven in alle gemeenten waar zij dit nu al zijn. Ten slotte kan de corporatie om ontheffing van het verbod verzoeken. Daarvoor dient zij de volkshuisvestelijke noodzaak van een ontheffing aan te tonen.

Meer informatie over de achtergrond en werking van de woningmarktregio, alsmede meer informatie over ontheffingen, is te vinden op Woningwet2015.nl .

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De 19 Woningmarktregio's (Woningwet)