Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noard West Fryslân

Partijen (5)

Gemeenten (3)

 • Harlingen
 • Terschelling
 • Vlieland

Overige Overheden (1)

 • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Overige Partijen (1)

 • Zorg/welzijnsinstellingen

Aard van samenwerking (1)

 • Anders: Uitvoering sociaal domein

Bevoegdheden (3)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid vast te stellen
 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

 • Sociaal domein: Participatiewet (Sociale dienst, uitkeringen, Participatiewet)
 • Sociaal domein: Jeugdwet (incl. gezamenlijke inkoop)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam