Over RegioAtlas

De RegioAtlas bundelt informatie over regionale samenwerking op één website. Regionale samenwerking vindt plaats op tal van terreinen, in uiteenlopende vormen en vanuit verschillende motieven. Zo wordt er samengewerkt om gezamenlijk regionaal beleid te voeren of juist om de uitvoering van bepaalde taken efficiënter en effectiever te laten verlopen. Regionale samenwerking is soms verplicht vanuit het Rijk, maar komt meestal vrijwillig tot stand. 

Er zijn in Nederland ruim 1200 samenwerkingsverbanden van decentrale overheden. De RegioAtlas brengt de regionale samenwerking in kaart en maakt het mogelijk om zelf kaarten samen te stellen, te vergelijken en analyses te maken.

De RegioAtlas is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie van BZK heeft een regierol met betrekking tot de inrichting van het openbaar bestuur en is daarom verantwoordelijk voor zowel kennis als visievorming op dit terrein.

Onder ‘Samenwerkingen’ is het totaal aan samenwerkingsverbanden van decentrale overheden te vinden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inventarisatie van regionale samenwerking, uitgevoerd door Proof adviseurs en KWINK. Een samenwerking wordt gezien als een regionaal samenwerkingsverband wanneer ten minste twee Nederlandse overheden participeren, waarvan minstens één decentrale overheid, en het is vastgelegd dat het om een samenwerking gaat.  

Onder ‘Regio-indelingen’ zijn regionale samenwerkingen te vinden die een landsdekkende spreiding over Nederland kennen. Dit kunnen zowel verplichte regio-indelingen vanuit het Rijk zijn, als indelingen die van onderop tot stand zijn gekomen. De regio-indelingen zijn ondergebracht in zes domeinen: bestuurlijk, zorg, onderwijs, economie, fysiek en veiligheid.

Tot slot kunt u met de Toolbar zelf kaarten maken. Deze zijn vervolgens te vinden onder 'Mijn kaarten'. Alle kaarten zijn gemakkelijk te downloaden en te delen. Er zijn in totaal vier verschillende soorten kaarten:

1. Samenwerkingskaart: deze kaart geeft weer hoeveel samenwerkingsverbanden een gemeente heeft, welke dat zijn en wat de aard en bevoegdheid van het samenwerkingsverband is.

2. Regiokaart: hiermee brengt u een specifieke regio-indeling in kaart.

3. Congruentiekaart: met deze kaart kunt u regio-indelingen met elkaar vergelijken en de mate van congruentie in kaart brengen. Heeft de gemeente een donkere kleur, dan werkt die gemeente vaak samen met steeds dezelfde gemeenten en is de mate van congruentie hoog.

4. Maak regio's: met deze doe-het-zelf-kaart kunt u een eigen regio-indeling maken. Deel Nederland op in regio’s en zie per regio het aantal inwoners.