RegioAtlas

De RegioAtlas is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De RegioAtlas bundelt informatie over bovenlokale samenwerkingsverbanden op één website. Dit zijn zowel rijksregio’s als intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De website maakt het mogelijk om zelf regiokaarten samen te stellen, te vergelijken en analyses te maken. De samenwerkingsverbanden zijn ondergebracht in vier beleidsdomeinen:

  • Sociaal (o.a. Jeugdzorg, AWBZ-regio’s, Passend Onderwijs, UWV-werkgebieden)
  • Veiligheid (o.a. veiligheidsregio’s, RIECS, Veiligheidshuizen, Politieregio’s)
  • Bestuurlijk (o.a. Arrondissementen, ressorten, COROP-regio’s)
  • Fysiek (o.a. RUD’s, MIRT-regio’s, Regionale diensten Rijkswaterstaat)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een regierol met betrekking tot de inrichting van het openbaar bestuur en is daarom verantwoordelijk voor zowel kennis als visievorming op dit terrein.

Regionale samenwerking wordt vaak ingezet als instrument om specifieke taken van gemeenten efficiënt uit te voeren. De RegioAtlas brengt de bestuurlijke lappendeken in kaart. Dit is bijvoorbeeld relevant voor de discussie over incongruente gebiedsindelingen in samenhang met de decentralisaties in het sociale domein.

Wie maken gebruik van de RegioAtlas?

De RegioAtlas biedt bestuurders en ambtenaren inzicht in de bestuurlijke inrichting van Nederland. Andere belanghebbenden zijn professionals die vanuit hun vakgebied te maken hebben met bovenlokale samenwerking, zoals (jeugd)zorginstellingen, ketenpartners, schoolbesturen, welzijnorganisaties, politie en het Openbaar Ministerie.

Video presentatie over de website

Deze video is beschikbaar als downloadbaar bestand; zie hieronder